Národní den modliteb v Betlémské kapli

4.3
(18)

Na svatodušní neděli 28. 5. se v Betlémské kapli v Praze konal Národní den modliteb. Shromáždilo se téměř 600 křesťanů z většiny českých církví ke společným modlitbám za nové vylití Ducha svatého na českou zemi a k tomu, aby vyjádřili svoji jednotu před Bohem. Akci pořádal spolek České studny spolu s vedoucími několika denominací včetně římskokatolické. Byli mezi nimi Petr Šimmer, Petr Kácha, Petr Sikora, Petr Trantina, Jakub Sadílek, Pavla Markupová, Pavla Petrášková, Alžběta Barošová, Dominika Konečná, Jiří Čihulka a David Loula. 

Hlavním bodem programu bylo obnovení smlouvy s Hospodinem. Zastoupení křesťané ve společném prohlášení poprosili Boha o odpuštění pro český národ za to, že po sametové revoluci minul Boží cestu. Proto také shromáždění věřící uzavřeli smlouvu s Bohem, že s ním půjdou do budoucnosti. To se má stát inspirací pro další lidi a celý národ. 

Další modlitební témata byla zaměřená na oblasti veřejného života, jako jsou politika, podnikání a vzdělávání. Na závěr přinesl Petr Šimmer proklamaci nad mladou generací v naší zemi, ve které jí žehnal do vztahu s Bohem. K tomu se přidal podnikatel Aleš Vala, který jako hlavní problém naší společnosti vidí to, že jí chybí vize do budoucnosti. Proto také mladým žehnal, aby přijali Boží vizi pro náš národ a stali se dobrými vedoucími. 

„Osobně hodnotím Den modliteb jako vydařený,“ řekl pro Život víry David Loula. „Vzácné bylo propojení křesťanů z protestantských církví a katolické církve. Bylo to poprvé, kdy se konala modlitební akce v Betlémské kapli s tak hojným zapojením katolíků včetně kněží. Věřím, že je to dobré ovoce smíření, které proběhlo před dvěma lety na Bílé hoře.“ 


Obnovení smlouvy s Hospodinem 

Nebeský Otče, 

přicházíme k Tobě jako Tvé milované děti. Děkujeme Ti za milost, kterou jsi nám dal, když ses nám dal poznat a směli jsme v Tebe uvěřit. Děkujeme Ti za mnohé milosti, kterých se nám dostalo a každý den dostává. Jsme Ti vděční za to, že jsi náš národ vysvobodil z otroctví komunismu a dal nám žít ve svobodné zemi. Také Ti děkujeme za dlouhé období míru a prosperity.

Odpusť nám – našemu národu – že jsme se po sametové revoluci rozhodli jít vlastní cestou. Chtěli jsme budovat občanskou společnost a rychle se podobat bohatým západním zemím. Už jsme Tě nepotřebovali. Naším cílem se stal blahobyt. Naším bohem se stal majetek a materialismus. Konzumní způsob života zaměřený na okamžité uspokojení našich tužeb ovládl celou naši společnost včetně křesťanů. Prosíme, odpusť nám toto naše pomýlení.

Nyní vidíme, že ani peníze, ani rozkoše nemohou naplnit náš život a nemohou nám zaručit bezpečnou budoucnost. Čelíme hrozbě válečného konfliktu, ekonomické i energetické krizi, politické roztříštěnosti, rozvratu našich rodin a celkovému morálnímu úpadku. To je ovoce naší cesty, kterou jsme se vydali.

Hospodine, Ty jsi řekl, že když se Tvůj lid, který se nazývá Tvým jménem, pokoří a bude se modlit a vyhledávat Tě, odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyšíš z nebe, odpustíš jim jejich hřích a uzdravíš jejich zemi. Proto se nyní před Tebou pokořujeme a prosíme o Tvé slitování a odpuštění našich hříchů. Prosíme, uzdrav naši zemi.

Rozhodujeme se, že do budoucna chceme jít jen s Tebou, protože Ty sám jsi ta jediná cesta pro náš národ. Ty jediný jsi odpovědí na naše problémy a Ty sám jsi naše bezpečí. Uznáváme, že Ty jsi spravedlivý soudce. A také jsi milosrdný zachránce. Od nynějška chceme spoléhat jen na Tebe. Otče, plně se Ti odevzdáváme a budeme Tě následovat. Chceme svůj život podřídit Tobě a žít v bázni Boží, budeme respektovat Tvé řády, které jsi nám zjevil ve svém Slovu, a jednat podle nich.

Otče, Ty jsi ustanovil církev jako nevěstu pro svého Syna. Jako Tvá nevěsta se rozhodujeme pro život v čistotě, pokoře a odevzdanosti. Budeme zachovávat jednotu Ducha ve svazku pokoje se všemi, kteří vyznávají Pána Ježíše Krista. Zároveň o tuto jednotu prosíme v souladu s klíčovým odkazem Ježíše, který se modlil takto: „Prosím, aby všichni byli jedno, jako Ty, Otče, ve mně a já v Tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal.“ (J 17,21).

V tento den Letnic se i my modlíme, ať se i dnes otevře nebe a Duch svatý nově zapálí naši zemi! V tuto chvíli dychtíme jako laň po čistých vodách a voláme: Přijď, Duchu svatý. Přijď a naplň nás svojí mocí. Přijď a uzdrav naši zemi. Přijď a převezmi vládu v této zemi. Přijď a obnov tvář země. Přijď a zmocni své služebníky k dílu evangelia. Přijď a uveď nás v dokonalou jednotu skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Duch i nevěsta volá: Přijď, Pane Ježíši!

Jak hodnotíte tento příspěvek?

Průměrné hodnocení: 4.3 / 5. 18

Napsat komentář