Jak se dnes modlit za Afghánistán

5
(8)

Pravděpodobně jste viděli zprávy o rychlém postupu Talibanu v Afghánistánu, včetně jeho kontroly nad hlavním městem Kábulem. A možná jste viděli video, jak se Afghánci upínají k odlétávajícím letadlům v zoufalé snaze vyhnout se represím a násilí od příslušníků radikálního islámu.

Následovníci Ježíše Krista – naši bratři a sestry – žijí v každé ze 34 provincií Afghánistánu. Vědí, že v očích Talibanu jsou nevěřící, kteří si zaslouží smrt.

Mnozí afghánští křesťané, když viděli postup Talibanu, uprchli do sousední země, nebo do většího města, kde je méně pravděpodobné, že budou identifikováni jako křesťané. Někteří však řekli našim spolupracovníkům v první linii, že se cítí povoláni Bohem, aby zůstali tam, kde jsou, navzdory nebezpečí.

Afghánští členové naší křesťanské rodiny oceňují naše modlitby během této doby zkoušky. Zde je několik konkrétních způsobů, jak se za ně můžete modlit:

1. MODLIT SE ZA BOŽÍ OCHRANU.

Situace v zemi je aktuálně velice proměnlivá. Modlete se za Boží ochranu nad jeho lidem.

2. MODLIT SE ZA MOUDROST.

Požádejte Boha, aby žehnal našim bratrům a sestrám rozpoznáním, když se rozhodují, zda zůstanou nebo odejdou, a dokonce i s kým by si měli promluvit.

3. MODLIT SE ZA SPOLEČENSTVÍ.

Věřící v Afghánistánu musí svou víru často tajit – dokonce i před rodinnými příslušníky. Modlete se, aby Bůh pomohl každému afghánskému věřícímu navázat spojení a společenství s alespoň jedním dalším věřícím osobně, telefonicky nebo pomocí nějaké jiné technologie. Modlete se, aby jim Bůh připomněl, že nejsou sami, ale jsou součástí globálního Kristova těla. 

(Zdroj VOM USA)


Když Pán Ježíš připravoval své následovníky na pronásledování, řekl jim u Matouše 10:23: “Když vás budou pronásledovat vjednom městě, utečte do jiného; neboť amen, pravím vám, jistě nebudete hotovi s izraelskými městy, než přijde Syn člověka.”

Víme tedy, že uprchnout před pronásledováním není nebiblické; ve skutečnosti je to velmi biblické, a proto jsme v Mezinárodní křesťanské asociaci, do které je začleněna i naše česká organizace Pomoc pronásledované církvi – Hlas mučedníků, vždy respektovali individuální rozhodnutí těch, které k tomu vedla nutnost, i když jsme jejich odchod ze země podporovali jen velmi zřídka (téměř výjimečně). Naše podpora byla vždy zaměřena na ty, kteří se rozhodli zůstat a snášet pronásledování.

V knize Skutků 8:1-4 nacházíme velmi dobrý příklad raného pronásledování: “V ten den začalo veliké pronásledování církve, která byla v Jeruzalémě; všichni kromě apoštolů se rozprchli po území Judska a Samařska. Zbožní muži Štěpána pochovali a velmi nad ním naříkali. Saul ničil církev: vcházel do jednotlivých domů, odvlékal muže i ženy a dával je do vězení. Ti tedy, kteří se rozprchli, procházeli zemí a zvěstovali slovo.“

Přestože se všichni kromě apoštolů rozprchli po území Judska a Samařska, kázali slovo.

Spojme se ve víře v této modlitbě:

Pane, přinášíme ti ty, kteří jsou pronásledováni kvůli jejich aktivnímu křesťanskému svědectví: dodej jim odvahu hlásat evangelium svým pronásledovatelům, protože jsou velvyslanci evangelia v řetězech, dej jim sílu být městem na hoře ležícím navzdory skutečnosti, že často musí pracovat z podzemí; dej jim sílu a odvahu být svící na svícnu, být solí země; být divadlem světu, andělům i lidem (1. Kor. 4:9), když budou muset přinést nejvyšší oběť mučednické smrti; dej jim milost být tvými svědky = „mučedníky“ až po nejzazší konec země.

Pane, přinášíme ti také ty, kteří jsou pronásledováni, protože se obrátili z temnoty islámu ke křesťanství: Dej jim, aby byli pevní ve své nové víře, aby měli silné a živé společenství, aby byli svědky beze slov prostřednictvím svých životních příkladů ve svých rodinách; dej jim sílu a odvahu „vyjít“, až jejich novou víru odhalí jejich rodiny/přátelé/náboženské autority, aby tě vyznali před lidmi, abys i Ty jejich jména mohl vyznat před svým Otcem, Pane.

Pojďme i nadále podporovat naše bratry a sestry v Afghánistánu v našich vroucích modlitbách. Kéž je Pán svým Duchem provede, aby se v jejich obtížné situaci rozhodli správně.

Je jasné, že je to pro nás, kteří žijeme v pohodlí a svobodě, relativně snadné to takto říkat a modlit se, ale i my bychom měli v modlitbách hledat vedení Ducha svatého a důvěřovat svému svrchovanému Pánu, protože On ví, co dělá, jemu se nic z rukou nevymknulo.

Petr Jašek
Hlas mučedníků
Pomoc pronásledované církvi, z.s.

Úvodní foto: Mohammad Rahmani (Unsplash)

Jak hodnotíte tento příspěvek?

Průměrné hodnocení: 5 / 5. 8